Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine

Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine osnovana je Zakonom o poštama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 33/05). Obavlja regulatorne djelatnosti u području poštanskog prometa i djeluje u interesu Bosne i Hercegovine i svih njenih građana.

Temeljna načela djelovanja Agencije su: objektivnost, transparentnost i nediskriminacija.

Agencija ima status pravne osobe.

Agencijom upravlja Vijeće Agencije, sastavljeno od tri člana. Članovi Vijeća Agencije biraju se iz reda triju konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini, na paritetnoj osnovi.

Članovi Vijeća Agencije imenuju se na razdoblje od četiri godine, a predsjedavajući Vijeća Agencije mijenja sa svakih godinu dana.© rap.ba 2008 developed by BuonArte.com
All rights reserved