У складу са чланом 10. Закона о поштама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 33/05) надлежности Агенције су:

а) остварује контакте с поштанским управама и међународним поштанским организацијама;

б) издаје и одузима лиценце поштанским оператерима за обављање поштанских услуга,у складу са правилнику који доноси Савјет Агенције;

ц) доноси технолошке прописе за функционисање поштанског саобраћаја на териториуи цијеле Босне и Херцеговине, те предлаже прописе којима се дефинишу јединствени општи услови за вршење поштанских услуга и општи стандарди универзалних поштанских услуга;

д) прати придржава ли се поштански оператер услова садржаних у издатим лиценцама, а у случају повреде тих услова или одредаба овога закона, предузима мјере из своје надлежности;

е) Прати поштовање утврђених принципа поштанске политике и иницира мјере за отклањање свих одступања од тих принципа;

ф) прати међународне поштанске прописе и обавјештава јавне оператере и друге оператере поштанског саобраћаја о њиховом доношењу, измјенама и допунама;

г) даје сагласност на уговоре које закључују поштански оператери у Босни и Херцеговини с оператерима поштанског саобраћаја поштанских управа других земаља;

х) утврђује методологију и принципе за обрачун међуоператерских, транзитних и терминалних трошкова и прати њихову реализацију;

и) прати међународни обрачун у складу с утврђеним принципима и прописима Свјетског поштанског савеза и расподјелу унутар оператера;

ј) утврђује јединствену тарифну политику за резервисане услуге на подручју Босне и Херцеговине;

к) предлаже критеријуме за формирање максималних цијена пружања поштанских услуга;

л) утврђује висину трошкова за издавање лиценци и висину годишње накнаде за обављање поштанских услуга, као и рокове за измирење обавеза плаћања

м) даје сагласност на програм издавања поштанских марака које издају јавни поштански оператери;

н) доноси општи ред превоза поштанских пошиљака и изналази оптималне правце тог превоза;

о) утврђује износ накнаде за покриће губитака јавних поштанских оператера;

п)организује симпозијуме, стручне семинаре и сл.;

р) врши друге послове који су јој повјерени овим законом или другим актима, у складу с овим законом.© rap.ba 2008 developed by BuonArte.com
All rights reserved